Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, “GDPR”) Vám tímto sdělujeme následující:

SPRÁVCE ÚDAJŮ 

V souvislosti s investičními službami, které Vám poskytujeme, a pro další účely uvedené níže v bodě 3 je správcem Vašich osobních údajů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem v Praze, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, která je v tomto dokumentu dále označována jako „my” nebo „WOOD & Company”. Kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách https://woodre.com/cz/kontakt/

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WOOD & Company může zpracovávat následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační údaje: křestní jméno/ jména, příjmení, funkci (včetně informace o případné politické funkci), obchodní jméno, IP adresu;
 • kontaktní údaje: sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, korespondenční adresu;
 • údaje související s Vašimi zvyklostmi a preferencemi: údaje související s Vašimi zájmy o naše produkty a služby a jejich využíváním v souvislosti s finančními údaji a údaji o transakcích;
 • údaje z naší vzájemné komunikace: údaje získané prostřednictvím našich webových stránek, našich aplikací, našich sociálních médií, jednání, telefonních hovorů, chatů, e-mailů, rozhovorů („osobní údaje”).

ÚČEL A ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WOOD & Company môže Vaše osobné údaje spracovávať za nasledovným účelom:

 • plnění smluv;
 • komunikace a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
 • evidence transakcí plynoucích ze smluv a poptávek;
 • marketingové aktivity v souvislosti se službami poskytovanými WOOD & Company, především pro nabídku produktů nebo služeb, které odpovídají Vašim potřebám;;
 • přijímání a přezkum Vašich stížností týkajících se činnosti WOOD & Company a reakce na ně;
 • plnění povinností, které správci údajů ukládají obecně platné právní předpisy;
 • sdílení Vašich osobních údajů v rámci skupiny podniků WOOD & Company pro vnitřní administrativní účely v souladu se zásadou potřebných znalostí, což nám umožní náležitě reagovat na Vaše požadavky a zamezit zbytečnému překrývání činností.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a/nebo f) GDPR. Za své oprávněné zájmy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR považujeme přímý marketing a nezbytné sdílení osobních údajů v rámci skupiny WOOD & Company. Nebudeme zpracovávat údaje pro účely, které nejsou v souladu s výše popsanými cíli, ledaže by jejich zpracovávání vyžadovaly právní předpisy nebo by WOOD & Company byla oprávněná je zpracovávat.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pro účely uvedené v tomto dokumentu a níže může WOOD & Company poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám:

 • subjektům a orgánům, kterým jsme povinni nebo oprávněni osobní údaje poskytovat, abychom mohli splnit výše uvedené cíle a dostát zákonným povinnostem;
 • společnostem nebo osobám, s nimiž WOOD & Company spolupracuje a kterým svěřila konkrétní činnosti („zpracovatel údajů“), včetně subjektů, které pro WOOD & Company provádí na základě smlouvy likvidaci dat. Takové subjekty budou na základě odpovídajících smluv zavázány používat náležitá bezpečnostní, technická i organizační opatření k ochraně osobních údajů a zpracovávat je výlučně podle pokynů WOOD & Company;
 • společnostem v rámci skupiny a přičleněným osobám WOOD & Company.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje nebudou poskytovány do žádné třetí země mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“).

DOBA, PO KTEROU BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDAT

WOOD & Company a/nebo zpracovatel bude osobní údaje ukládat po dobu nezbytnou pro účely uvedené v bodě 3 této informace, pro účely v souvislosti s ustanoveními obecně platných právních předpisů a pro účely ochrany práv WOOD & Company.

Dobu uložení osobních údajů pro konkrétní účely uvádíme níže:

 • Při plnění smluv bude doba uložení 10 let od ukončení smlouvy.
 • V případě komunikace a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy bude doba uložení završena uzavřením smlouvy nebo, nebude-li smlouva nakonec uzavřena, 2 roky od ukončení komunikace či opatření.
 • Pro evidenci transakcí plynoucích ze smluv a poptávek bude doba uložení 10 let od uzavření smlouvy nebo od vykonání poptávky.
 • Pro marketingové aktivity v souvislosti se službami poskytovanými WOOD & Company, především pro nabídku produktů nebo služeb, které odpovídají Vašim potřebám, bude doba uložení 3 roky od ukončení právního vztahu, na základě kterého marketingové aktivity provádíme;
 • Pro přijímání a přezkum Vašich stížností týkajících se činnosti WOOD & Company a reakce na ně bude doba uložení 10 let od přijetí stížnosti.;
 • Při plnění povinností, které správci údajů ukládají obecně platné právní předpisy, bude doba uložení odpovídat daným právním předpisům;
 • Company bude doba na uchovávanie 10 rokov od prijatia sťažnosti;
 •  Při sdílení Vašich osobních údajů v rámci skupiny podniků WOOD & Company pro vnitřní administrativní účely v souladu se zásadou potřebných znalostí, což nám umožní náležitě reagovat na Vaše požadavky a zamezit zbytečnému překrývání činností bude doba uložení odvislá od primárního účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte v závislosti na důvodu, z něhož Vaše osobní údaje zpracováváme, následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům: subjekt údajů má právo obdržet od WOOD & Company informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo na přístup k nim. WOOD & Company Vám na Vaši žádost poskytne kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. WOOD & Company může za případné další kopie, které si vyžádáte, požadovat přiměřený poplatek související s administrativními náklady.
 • právo na opravu Vašich osobních údajů: máte právo na opravu svých osobních údajů, které jsou chybné. V závislosti na účelu zpracovávání osobních údajů máte právo požadovat jejich doplnění, včetně předložení dodatkového prohlášení.
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“): máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, jestliže nastanou okolnosti stanovené právními předpisy a WOOD & Company má povinnost takové osobní údaje vymazat bez prodlení.
 • právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů: v takovém případě WOOD & Company na Vaši žádost přesně určí tyto osobní údaje a bude možné je zpracovávat pouze pro konkrétně dané účely.
 • právo na přenositelnost údajů: své osobní údaje poskytnuté WOOD & Company máte za určitých okolností právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), dále máte právo tyto údaje bez zásahů WOOD & Company postoupit jinému subjektu.
 • právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů: za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů z konkrétních důvodů a WOOD & Company může mít povinnost přestat Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru, pokud zpracovávání osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.
 • právo odvolat souhlas: je-li určité zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jakým byl udělen, anebo prostřednictvím emailové adresy našeho pověřence pro ochranu osobních údajů uvedené v bodě 10.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme získávat od (i) Vás nebo Vašeho zákonného zástupce či zmocněnce (v případě, že jste nám předložili plnou moc), (ii) podnikatelského subjektu, jehož jste zástupcem nebo skutečným vlastníkem, (iii) smluvní strany smlouvy uzavřené s WOOD & Company či jinou společností v rámci skupiny nebo přidruženou osobou a/nebo (iv) z obecně přístupných zdrojů, především z různých databází a rejstříků.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve WOOD & Company potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat své služby nebo abychom mohli provádět činnosti uvedené v bodě 3 této informace.

RŮZNÉ

Rádi bychom Vás informovali o právu pravidelně tuto informaci aktualizovat v souladu s platnými právními předpisy (např. při zavedení nových systémů nebo procesů, které souvisí s použitím osobních údajů). Pokud se tak stane, budeme Vás o provedených změnách odpovídajícím způsobem informovat.

V případě dotazů týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů nebo uplatnění práva na ochranu soukromí se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (email: dpo@wood.com).