Přeskočit na obsah

Podmínky používání webu

Údaje a informace obsažené na Stránce slouží pouze k ilustrativním účelům WOOD & Company Group (dále jen „Skupina“) a její činnosti. Uživatel Stránky (dále jen „Uživatel“) smí uvedené údaje a informace – jako celek či jakoukoli jejich část – kopírovat pouze pro osobní účely; bez předchozího písemného souhlasu WOOD & Company je nesmí zapisovat na žádné paměťové zařízení nebo je kopírovat, šířit či jinak používat ke komerčním účelům.

Informace poskytované prostřednictvím Stránky nelze vykládat jako veřejnou nabídku finančních produktů, nebo jako prostředek propagace jakékoli konkrétní formy investiční či obchodní činnosti, nebo jako prostředek propagace či umisťování finančních nástrojů, finančních služeb nebo finančních produktů/služeb.

Předložené analýzy a závěry mají obecnou povahu a nezohledňují individuální potřeby našich investorů ve vztahu k výnosům, daním či akceptovatelným rizikům, ani to, zda pro ně příslušné finanční produkty nebo transakce představují vhodné či rozumné investice. Uvedená výkonnost a vzorové výpočty nejsou spolehlivým ukazatelem předpokládané budoucí výkonnosti. Předchozí výkonnost nemusí předznamenat budoucí výkonnost a transakce finančních produktů.

Poskytované informace nelze vykládat jako osobní investiční rady či doporučení, ani jako nabídku koupě či prodeje, nebo pobídku či doporučení k realizaci nabídky, koupě či prodeje, nebo k účasti na jakémkoli finančním produktu.

Údaje a informace obsažené na Stránce používá Uživatel k rozhodování o osobních investicích pouze na vlastní riziko.

Doporučujeme, aby Uživatel před uzavřením jakékoli finanční transakce přímo či nepřímo vycházející z informací uvedených v jakékoli části Stránky konzultoval svého finančního makléře a ujistil se, že uvedené informace jsou platné a správné, a že konkrétní operace jsou vhodné s ohledem na osobní potřeby, příjem a ekonomické či finanční podmínky Uživatele.

Informace obsažené na Stránce pocházejí ze zdrojů Skupiny. WOOD & Company si vyhrazuje právo tyto informace a veškeré funkční a provozní specifikace Stránky podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění kdykoli měnit.

WOOD & Company vynaloží své nejlepší úsilí, aby zajistila spolehlivost, správnost, přesnost a aktuálnost informací poskytovaných prostřednictvím Stránky. WOOD & Company nenese odpovědnost za jakékoli chyby či nepřesnosti obsahu Stránky.

WOOD & Company nenese odpovědnost za obsah jakékoli webové stránky, ze které Uživatel – prostřednictvím hypertextového odkazu – získal přístup na Stránku, ani za obsah jakékoli webové stránky, ke které Uživatel – prostřednictvím hypertextového odkazu – získal přístup ze Stránky. WOOD & Company nenese odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu vzniklou z jakéhokoli důvodu Uživateli na základě webové stránky, ke které získal přístup.

WOOD & Company rovněž nepřijímá žádnou odpovědnost za nepříznivé důsledky jakékoli krátké či delší prodlevy nebo výpadku internetu nebo činnosti Stránky v důsledku výpadku proudu, selhání telefonního spojení, poruchy internetu nebo okolností mimo kontrolu WOOD & Company.

Pro podrobnější informace či vysvětlení se na nás obraťte, viz kontaktní údaje v části Stránky označené jako „Contact“.